Služby

Služby čitateľom:

 Absenčné a prezenčné výpožičné služby:

 • Absenčné požičiavanie dokumentov /mimo knižnicu/
 • Prezenčné požičiavanie  – štúdium knižničných dokumentov v priestoroch knižnice (čitáreň a študovňa)
 • Predlžovanie (prolongácia) výpožičnej lehoty
 • Elektronická výpožička e-kníh cez online katalóg

Dokumenty sa požičiavajú absenčne (mimo budovy knižnice) alebo prezenčne (v čitárni a v študovni).

Absenčné výpožičné služby sú k dispozícii v oddelení pre dospelých, oddelení pre deti a mládež a oddelení regionálnej literatúry Záhorácky kút.

Prezenčné výpožičné služby sú k dispozícii zo študovňe náučnej literatúry a oddelenia regionálnej literatúry Záhorácky kút.

Prezenčne sa požičiavajú:

 1. dokumenty zaradené do fondu študovne,
 2. posledné čísla novín a časopisov,

Výpožičná lehota pre jednotlivé typy knižničných dokumentov je nasledovná:

 1. knihy 30 dní
 2. periodiká 30 dní
 3. odporúčané čítanie 30 dní
 4. e-knihy 31 dní
 5. posledné čísla periodík sa požičiavajú iba prezenčne

Výpožičnú lehotu možno na požiadanie predĺžiť najviac dvakrát.

Predĺženie výpožičnej lehoty, objednávanie a rezervácia cez online katalóg a výpožička e-kníh nie je možná ak:

 1. má čitateľ priestupky (nevrátené knihy, nezaplatené upomienky)
 2. si dokument rezervoval iný čitateľ
 3. ak čitateľ nemá platný čitateľský preukaz

Záhorácky kút - oddelenie regionálnej literatúry

Vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR sa nám podarilo v roku 2010 zrealizovať  projekt, ktorého cieľom je zvyšovať povedomie čitateľskej verejnosti o domácich autoroch žijúcich, alebo pochádzajúcich zo Záhoria , o obciach a mestách  Záhoria,  a o významných ľuďoch zo Záhoria, ktorí tu žili alebo pôsobili.  V oddelení Záhorácky kút čitatelia nájdu beletriu, ale aj odbornú literatúru od autorov pochádzajúcich zo Záhoria, knihy, a zborníky o autoroch zo Záhoria, o obciach, prírode, kultúre či dejinách Záhoria. Takisto monografie a zbierky ilustrácií či fotografií. Účelom Záhoráckeho kúta je podporiť  vzdelanie, poznanie a rozhľad čitateľov a umožniť verejnosti zoznámiť sa so širokým spektrom literatúry o regióne a z regiónu Záhorie.

"Záhorácky kút" je vyhľadávaný svojím umiestnením v knižnici ako okresnom meste – sme jediná knižnica v okrese a v okolí, ktorá združuje regionálnu literatúru na jednom mieste.Je veľký záujem študujúcej mládeže o históriu regiónu a  klasické využívanie zdrojov informácií pre ich účely. Používatelia knižnice využívajú Záhorácky kút najmä pri výučbe v rámci regionálnej výchovy na školách tým, že tu majú všetku dostupnú regionálnu literatúru.

Medziknižničná výpožičná služba (MVS)

Ak dokument (kniha), ktorú hľadáte, ktorú knižnica nevlastní vo svojom fonde, sprostredkuje jeho vypožičanie formou medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) z inej knižnice v Slovenskej republike.

Prostredníctvom MVS je možné si objednať max. 5 titulov kníh .

Čitatelia knižnice podávajú žiadanku o výpožičku MVS osobne v MCK Knižnici, alebo mailom na kniznica@mckmalacky.sk .

Zásady MVS

 

Poradenské služby

 • informácie o katalógoch, fondoch a službách knižnice
 • konzultačné služby pri výbere literatúry na určitú tému

 

Reprografické služby

 • vyhotovovanie kópií dokumentov z fondov knižnice len na študijné účely
 • tlač a kopírovanie z knižničného fondu je možné v dospelom oddelení knižnice.

 

Prístup na internet

Prístup k internetu knižnica umožňuje týmito spôsobmi:

 • internetové pripojenie na počítačoch inštalovaných v študovni (ďalej len „internet“),
 • wi-fi pripojenie k bezdrôtovej sieti knižnice za pomoci vlastných prenosných zariadení čitateľov (ďalej len „wi-fi pripojenie“).

Používatelia internetu v študovni nemusia byť registrovanými čitateľmi.

Prístup k internetu v študovni a tlačené výstupy sú spoplatnené podľa aktuálneho Cenníka služieb a poplatkov.

Pri používaní internetového pripojenia je potrebné dodržiavať  Pokyny pre používateľov elektronických služieb

 

 Propagačné služby

 •  exkurzie a prednášky o knižnici
 •  informačná výchova žiakov základných škôl, študentov stredných škôl
 •  výstavy
 •  kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia (besedy, prednášky)

 

Online katalóg kníh

Začiatkom roka 2009 prešla knižnica na automatizovanú formu registrácie a výpožičiek. To znamená, že všetky úkony spojené s registráciou kníh, používateľov a výpožičiek sú vykonávané cez počítač prostredníctvom špeciálneho knižničného programu Advanced Rapid Library. Táto služba zahŕňa aj možnosť prezerania si spracovaného knižničného fondu cez internet (aj mimo knižnice). 
Výlučne na osobné požiadanie Vám aktivujeme prístup na kontrolu Vášho konta cez Internet pri registrácii, alebo na vyžiadanie osobne v knižnici. Po zadaní čísla preukazu a hesla v online katalógu si môžete skontrolovať vypožičané knihy, dátumy návratu, prípadné upomienky.

 Návod na vyhľadávanie v online katalógu

Bibliobox

V čase, kedy je knižnica zatvorená, môžu čitatelia vrátiť požičané knihy do biblioboxu, ktorý je umiestnený na terase budovy MCK. Knihy ktoré chcete vrátiť vhoďte do otvoru biblioboxu. Každá kniha má svoj kód, po jeho zosnímaní čítačkou sa odpíše z Vášho čitateľského konta. Kniha Vám bude z konta odpísaná v priebehu nasledujúceho pracovného dňa. Prípadné poplatky za omeškanie si uhradíte pri nasledujúcej návšteve knižnice. 

Zásady pre vrátenie dokumentov prostredníctvom biblioboxu