Prevádzka

Knižnica je súčasťou Mestského centra kultúry Malacky (MCK), ktorého hlavnou činnosťou je organizovanie kultúrno- spoločenských aktivít prostredníctvom umeleckých a kultúrno-výchovných podujatí, expozícií, klubovej a záujmovo- umeleckej činnosti. Knižnica MCK buduje, spracováva a poskytuje verejnosti fond knižnice. Knižnica MCK je verejnou knižnicou s regionálnou pôsobnosťou pre oblasť Záhorie, ktorá slúži širokej verejnosti bez akéhokoľvek rozdielu a poskytuje služby širokej verejnosti. Knižničný fond tvorí takmer 28.000 kníh.  Je budovaný univerzálne tak, aby si v ňom všetky vekové, profesijné i sociálne skupiny používateľov našli to, čo potrebujú. Knižničný fond tvorí beletria i odborná literatúra zo všetkých vedných odborov pre deti a dospelých.

Knižnica má nezastupiteľnú a kľúčovú úlohu pri celoživotnom vzdelávaní a kultúrnej identite každého z nás. Cieľom knižnice je skvalitňovanie a modernizácia knižnično-informačných služieb: dopĺňanie, spracovanie, využívanie a sprístupňovanie knižničných fondov, knižničných dokumentov a informačných zdrojov pre používateľov knižnice. Cieľom je zabezpečiť bežný štandard prístupu k informáciám vybavením informačnou a komunikačnou technológiou pre každého občana. Ide o reprografické služby ako kópie dokumentov , tlač z internetových zdrojov, a z nosičov dát . Od roku 2006 knižnici patrí celé prízemie budovy MCK a môžeme tu nájsť vytvorené samostatné oddelenie pre dospelých, samostatné oddelenie pre deti a mládež, počítačový kútik pre verejnosť a oddelenie regionálnej literatúry - Záhorácky kút a Ľudovu čitáreň, ktorá v súčasnosti slúži najmä ako študovňa. Realizujeme aj nepravidelnú osvetovo-vzdelávaciu činnosť formou besied a zážitkových čítaní pre širokú verejnosť mesta a okolia Malaciek.